Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ IUL) 30-A4/30/2021/126 ) ޑިރެކްޓަރ ޖެެނެރަލް

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ޑިރެކްޓަރ ޖެެނެރަލްge ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ފަރާތްތަކަށް ފޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލް ( A2 ޝީޓް )

ލިޔެކިޔުން

"ސްކްރީނިން" ނަތީޖާ ސީޓް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 209.76 KB