Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ 1441 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހިފްޡްކޮށް ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރައްވާނެ ދިވެހި ހާފިޡުންނާއި ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ހާފިޡުން ހޯދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ

1441 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހިފްޡްކޮށް ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރައްވާނެ ދިވެހި ހާފިޡުންނާއި ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ހާފިޡުން ހޯދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


1441 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހިފްޡްކޮށް ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރައްވާނެ ދިވެހި ހާފިޡުންނާއި ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ހާފިޡުން ހޯދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ

ލިޔެކިޔުން


Iulaan-18-03-2020-Haafizun-ge-Muhdhathu-ithuru-kurun

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 260.84 KB