Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ އެންޓި-ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް އޮފީހުގެ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުން.

އެންޓި-ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް އޮފީހުގެ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


ވަޒީފާތަކާގުޅޭ އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 802.44 KB