Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު

ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިދާރާ


ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު

ލިޔެކިޔުން