Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ އެސިސްޓެންޓް ހެލްޕްޑެސްކް އޮފިސަރ، އައިޓީ

IUL)164-HR/1/2021/2)

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިދާރާ


މަގާމު: އެސިސްޓެންޓް ހެލްޕްޑެސްކް އޮފިސަރ، އައި.ޓީ

އަދަދު: 02

ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ތަން: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ، މާލެ

މުސާރަ: -/4،920 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް: -/2,500 ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް: ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %35

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 12 ޖެނުއަރީ 2021 (އަންގާރަ)

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: https://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/141117