Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ބޭނުންވާ 500 ޖޯޑު ކަޅު ބޫޓާއި 250 ޖޯޑު ހުދު ބޫޓު ސަޕްލައިކުުރުމަށް، ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ބޭނުންވާ 500 ޖޯޑު ކަޅު ބޫޓާއި 250 ޖޯޑު ހުދު ބޫޓު ހޯދުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު IUL)28-FA-1/1/2020/26) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ބޭނުންވާ 500 ޖޯޑު ކަޅު ބޫޓާއި 250 ޖޯޑު ހުދު ބޫޓު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފްރީ ގައިޒް ޓްރޭޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ އާއެވެ. މިފަރާތަށް މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު، ޕާޗޭސް އޯޑަރ ދޭތާ 55 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާ ގޮތަށް 398،825.00ެރ ގެއަގަކަށެވެ.