Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ބޭނުންވާ 450 ލައިފް ޖެކެޓް ސަޕްލައިކުުރުމަށް، ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ބޭނުންވާ 450 ލައިފް ޖެކެޓް ހޯދުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ ފަރާތުން


މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު IUL)28-FA-1/1/2020/25) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ބޭނުންވާ 450 ލައިފް ޖެކެޓް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޮސްމޯޓެކް ޕވޓ ލޓޑ އާއެވެ. މިފަރާތަށް މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 04 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު، ޕާޗޭސް އޯޑަރ ދޭތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާ ގޮތަށް 202،407.00ެރ ގެއަގަކަށެވެ.