Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL) 142-A1/142/2020/54 ( 14 ޖުލައި 2020) އާއި ގުޅޭ ބިޑް އިވޭލުއޭޝަން ޝީޓް

އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL) 142-A1/142/2020/54 ( 14 ޖުލައި 2020) އާއި ގުޅޭ އިވޭލުއޭޝަން ޝީޓް މި ބިޑް ގެ އިވެލުއޭޝަންއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، 28 ޖުލައި 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ކުރީން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL) 142-A1/142/2020/54 ( 14 ޖުލައި 2020) އާއި ގުޅޭ އިވޭލުއޭޝަން ޝީޓް މި ބިޑް ގެ އިވެލުއޭޝަންއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، 28 ޖުލައި 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ކުރީން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ލިޔެކިޔުން


bidevalsheet-23072020142056

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 396.22 KB