Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ހދ. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރގެ "ލެބޯޓަރީ" އަށް ގަންނަންބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓް އަދި އިންސްޓޯލްކުރުމާބެހޭ

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން