Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޗެކްޕޮއިންޓް ރިނިއުވަލް މައުލޫމާތު ޝީޓް

ޗެކްޕޮއިންޓް ރިނިއުވަލް މައުލޫމާތު ޝީޓް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުންޗެކްޕޮއިންޓް ރިނިއުވަލް މައުލޫމާތު ޝީޓް

ލިޔެކިޔުން


RFP (IUL)164-1-2020-9

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 977.90 KB
ފޯމު