Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ސިވިލްސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ސިވިލްސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ސިވިލްސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ލިޔެކިޔުން


ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް

ފޯމެޓް : DOCX
ސައިޒް: KB 503.13 KB