Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން


ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ލިޔެކިޔުން


Civil Service Job Application form

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 141.04 KB

Civil Service Job Application Form

ފޯމެޓް : DOC
ސައިޒް: KB 165.50 KB