Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް. 1)

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް. 1)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 120.18 KB