Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް IUL)164-HR/1/2021/7)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިދާރާ


މަގާމު: ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް

އަދަދު: 01

ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ތަން: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ، މާލެ

މުސާރަ: -/8،835 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް: -/2,000 ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް: ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %35 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގަައި -/1،100 ރުފިޔާ ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ހަމަޖެހިއްޖެހެނަމަ، ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %28

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 17 ފެބްރުއަރީ 2021 (ބުދަ)

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: https://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/144136