Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (އީ. އެކްސް. 5)

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (އީ. އެކްސް. 5)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 289.72 KB