Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ދ.ކުޑަހުވަދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް - ކޮންޓްރެކްޓް ޑްރައިވަރު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ދ.ކުޑަހުވަދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް - ކޮންޓްރެކްޓް ޑްރައިވަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 490.55 KB