Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ޑްރައިވަރު / ހދ. މަކުނުދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

ޑްރައިވަރު / ހދ. މަކުނުދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


iul 252-09182023081938

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 478.80 KB