Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ޑްރައިވަރ / ސ. ހުޅުދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

ޑްރައިވަރ / ސ. ހުޅުދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

ދިފާޢީ ވުޒާރާ އިދާރާ


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 443.43 KB