Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ޏ.ފުވައްމުލައް ފަޔަރ ސްޓޭޝަން - އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

ޏ.ފުވައްމުލައް ފަޔަރ ސްޓޭޝަން - އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާވަޒީފާއާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

iul 162-30062022094547.pdf

ފޯމެޓް : pdf
ސައިޒް : 629.67 KB

ލިޔެކިޔުން


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 629.67 KB