Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު -އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ޏ.ފުވައްމުލައް ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު -އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ޏ.ފުވައްމުލައް ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 498.21 KB