Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ޏ. ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ޏ. ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 499.12 KB