Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު /ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު /ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 138.73 KB

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 543.96 KB

މާރކްސް ޝީޓް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 25.22 KB