Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް 02 މޮޓޯ ސައިކަލް ސަޕްލައިކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)28-FA-1/1/2020/81 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، 02 މޮޓޯ ސައިކަލް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ' އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ' އާއެވެ. މިފަރާތަށް މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 17 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު، ޕާޗޭސް އޯޑަރ ދޭތާ 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާ ގޮތަށް 116,789.99ރ ގެ އަގަކަށެވެ..