Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް 450 ލައިފް ޖެކެޓް ސަޕްލައިކުރުމަށް އަލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)28-FA-1/1/2020/82 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، 450 ލައިފް ޖެކެޓް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ' ޕާމް ޓްރީ މެރިން ޕވޓ ލޓޑ' އާއެވެ. މިފަރާތަށް މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 16 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު، ޕާޗޭސް އޯޑަރ ދޭތާ 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާ ގޮތަށް 253،192.50ރ ގެ އަގަކަށެވެ.