Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް މި މިނިސްޓްރީ ބޭނުންވާ ފޮޓޯ ކޮޕީމެޝިން ސަޕްލައިކޮށް ދިނުން އެދި

މި މިނިސްޓްރީ ބޭނުންވާ ފޮޓޯ ކޮޕީމެޝިން ސަޕްލައިކޮށް ދިނުން އެދި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ބޭނުންވާ ފޮޓޯ ކޮޕީމެޝިން ސަޕްލައިކޮށް ދިނުން

  1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ބޭނުންވާ ފޮޓޯ ކޮޕީމެޝިން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
  2. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައެވެ.
  3. މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 28 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  4. މި ބީލަމާއިގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  5. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ކަލާފާނު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޯން: 3302241 އީ-މެއިލް:

ލިޔެކިޔުން


IUL 474-474-2019-7

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 328.16 KB

Photocopy Machine Beelanfoiy

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.19 MB