Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) އެސެސްމަންޓް އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް /ޑީޖޭޖޭ

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން