Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) ޑައިވަރޝަން އެންޑް ރީ-އިންޓެގްރޭޝަން ޔުނިޓް /ޑީޖޭޖޭ

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން