Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.27 MB

ސްކްރީނިންގް ޝީޓު

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 293.86 KB

އޭ 2 ފޯރމް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 395.46 KB