Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - މަސައްކަތު (އެމްއެންޑީއެފް ކުއާޓަރ މާސްޓަރ ސާވިސް)

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


.

ލިޔެކިޔުން


އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 398.58 KB