Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ IUL) 30-A4/30/2021/105 ޑިރެކްޓަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :- ނަންބަރ IUL) 30-A4/30/2021/105 ) ޑިރެކްޓަރ ގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ފަރާތްތަކަށް ފޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލް ( A2 ޝީޓް )

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


ޑިރެކްޓަރ

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.24 MB