Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރ IUL 30-A4/30/2020/80 ޑިރެކްޓަރ

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


އިޢުލާނު :- ޑިރެކްޓަރ

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.39 MB