Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.93 MB

ސްކްރީނިންގ ޝީޓު

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 528.02 KB

މާރކްސް ޝީޓް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 2.08 MB
މާރކްސް ޝީޓް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.13 MB