Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒިފާގެ ފުރުޞަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)30-A4/30/2021/7) ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


ފިޝާރީޒް ރޭންޖަރ

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 2.93 MB