Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒިފާގެ ފުރުޞަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރު IUL)30-A4/30/2021/16) ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


A2 form

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 96.39 KB