Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރ - IUL 30-A4/30/2021/191 އެސިސްޓަންޓް ފިޝާރީޒް އޮފިސަރ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ފަރާތްތަކަށް ފޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލް :- އެސިސްޓަންޓް ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން

އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 2.18 MB