Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒިފާގެ ފުރުޞަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރު IUL)30-A4/30/2021/40) ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން