Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރު IUL)30-A4/30/2021/61 ) - ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :- ނަންބަރ IUL) 30-A4/30/2020/61 ) ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ފަރާތްތަކަށް ފޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލް ( A2 ޝީޓް )

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 2.61 MB