Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރ :- IUL 30-A4/30/2021/257 މަޤާމް: މޮނިޓަރިން އެންޑް އިވެލުވޭޝަން ސްޕެޝިއަލިސްޓް

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން
ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 212.12 KB