Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ސިވިލް ސަރވިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިދާރާ


ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ލިޔެކިޔުން