Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

ވަޒީފާއަށް އެޕްލައި ކުރާއިރު މިފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އެޓޭޗްކޮށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިދާރާވަޒީފާއަށް އެޕްލައި ކުރާއިރު މިފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އެޓޭޗްކޮށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

Job Application_Form.pdf

ފޯމެޓް : pdf
ސައިޒް : 691.27 KB

ލިޔެކިޔުން


NCIT Job Application_Form

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 691.27 KB

NCIT Job Application_Form

ފޯމެޓް : DOCX
ސައިޒް: KB 61.56 KB