Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ކ.އާރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކުނިތަކެއް އުކާލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ކ.އާރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކުނިތަކެއް އުކާލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްއިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 30 ނޮވެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލްއެޑްރަހަށް ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ 02 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ. އީމެއިލް:tender@defence.gov.mv ފޯން: 3327881
ވެބްސައިޓް: https://bit.ly/3m9zDGW

ސައިޓް ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، ހާޟިރުވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީއެއް މަތީގައިވާ މެއިލްއަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަގު ހުށަޅާ ތާރީޚް މިހާރުވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަހު ހުށަހަޅާ ތާރީޚް ނިންމާނީ ސައިޓް ވިސިޓްއަށް ފަހުއެވެ. ތާރީޚް ކަނޑައެޅުމުން މިތަނުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު UL)28-FA-1/1/2020/72) އާއި ގުޅިގެން ކ.އާރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކުނިތައް އުކާލަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުން ސައިޓް ވިޒިޓްއަށް ހާޟިރުވާނީ 28 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 އަށް 04 ނަންބަރު ޖެޓީއަށެވެ. ސައިޓްވިޒިޓްއަށް ވަޑައިގަންވާއިރު އައިޑީ ކާޑްގެ އަޞްލު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅާނީ 29 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ޝީޓް އިސްލާޙްކޮށް އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިންނާއި ފޯނުގެ ޒާރިއާއިން ވާނީ އެންގިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ 27.11.2020- 16:13

ލިޔެކިޔުން


28-FA-1-2020-72-K

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 470.01 KB