Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (ފައިނަލް ޝީޓް)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (ފައިނަލް ޝީޓް) Iulaan No: (IUL)28-PM-1/1/2021/244

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


Admin Officer A2 Form-15122021125917

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.37 MB