Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ މަސައްކަތު (އެސް.އެސް.1) ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރ

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން