Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ސިފައިންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސިފައިންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ވަޒީފާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 328.35 KB

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 208.65 KB