Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް Iulaan No: (IUL)28-PM-1/1/2021/238

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


Office Assistant [2] A2 Sheet-08122021135928

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 995.15 KB