Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ އޯއައިސީ އިޢުލާން

އޯއައިސީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން  1. ޕްރޮފެޝަނަލް އޮފިސަރ - ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް - އޯއައިސީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓޭރިއަޓް

  2. ޕްރޮފެޝަނަލް އޮފިސަރ - ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް - އެފްރިކަން އެފެއާރޒް ސެކްޝަން

ލިޔެކިޔުން