Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 527.20 KB