Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި - އައިޓީއާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ(2021/42)

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  • ޕްރިންޓަރ
  • ލެޕްޓޮޕް
  • ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް
  • މޮނިޓަރ
  • ހެޑްސެޓް
  • އޯޑިއޯ ސްޕްލިޓަރ
  • ވެބް ކެމެރާ

މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްއިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް މިވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 29 މާރޗް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އެޑްރަހަށް ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ 04 އެޕްރިލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

އީމެއިލް: tender@defence.gov.mv

ފޯން: 3327881

ވެބްސައިޓް: https://bit.ly/3m9zDGW

‏‏10‏ ޝަޢްބާން‏ 1442

‏23‏ މާރޗް‏ 2021

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތޫ ޝީޓް އިޞްލާޙްކޮށް 01 އެޕްރީލް 2021 ގައި އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުން


28-FA-1-2020-42- IT hardwaare for ministry

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.58 MB