Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ - ގަވަރމަންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ސްޓެކް

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ - ގަވަރމަންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ސްޓެކް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިދާރާ


މަގާމު: ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ - ގަވަރމަންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ސްޓެކް

އަދަދު: 01

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ، އައި.ޓީ

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާއި ސުންގަޑި: 20 އޮކްޓޫބަރ 2021، 13:30

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: https://www.gazette.gov.mv/iulaan/166246

ލިޔެކިޔުން


TOR - Project Coordinator - GS

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 183.93 KB