Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2)

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


Project Officer MS2

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 232.48 KB